*

pie graph

In presentation graphics, a graph that displays a data series as a circle to emphasize the relative contribution of each data item to the whole. Each slice of the pie appears in a distinctive pattern, which can produce Moire distortions if you juxtapose too man patterns. Some programs can produce paired pie graphs that display two data series. For presentations, exploding a slice from the whole is a useful technique to add emphasis. See linked pie, column graph, moire, and proportional pie graph.

Đồ thị tròn, đồ thị khoanh Trong đồ họa giới thiệu, đây là một loại đồ thị biểu diễn một loạt dữ liệu dưới dạng hình tròn để nhấn mạnh tỷ lệ đóng góp của từng khoản mục dữ liệu vào toàn cục (xem hình P.2). Mỗi lát cắt của hình tròn xuất hiện theo một mức màu xác khác nhau, hoặc theo những vân nền khác nhau. Các vân nền này có thể gây ra méo dạng mởi nếu bạn để cạnh nhau quá nhiều lát cắt. Nhiều chương trình có thể tạo ra các đồ thị tròn đôi để biểu diễn hai loại dữ liệu. Đối với mục đích giới thiệu, việc cắt rời một lát ra khỏi hình tròn sẽ gây ấn tượng rất tốt. Xem exploded pie graph, linked pie, column graph, moire, và proportional pie graph.


Published:

PAGE TOP ↑