*

piezoelectric

The property of certain crystals that causes them to oscillate when subjected to electrical pressure (voltage).

piezoelectric Tính chất của một số tinh thể mà làm cho các tinh thể đó dao động khi phụ thuộc vào sức ép điện (điện áp).


Published:

PAGE TOP ↑