*

piggyback board

A small printed circuit board that plugs into another circuit board in order to enhance its capabilities. It does not plug into the motherboard, but would plug into the boards that plug into the motherboard.

panô đeo lưng Một panô mạch in nhỏ cắm vào một panô mạch khác để tăng cường các khả năng của nó. Nó không cắm vào panô mẹ tuy nhiên nó sẽ cắm vào các pano mà cắm vào panô mẹ.


Published:

PAGE TOP ↑