*

PIL(Publishing Interchange Language)

A standard for document interchange that defines the placement of text and graphics objects on the page. It does not address the content ot the objects.

PIL(Ngôn ngữ chuyển đổi chế bản) Một tiêu chuẩn dùng cho việc trao đổi tài liệu mà xác định sự thay thế của các đối tượng văn bản và đồ họa trên trang. Nó không trình bày nội dung của các đối tượng.


Published:

PAGE TOP ↑