*

PIM(Personal Information Manager)

Software that organizes names and addresses and random notes for fast retrieval. It provides a combination of features such as a telephone list with automatic dialing, calendar, scheduler and tickler. A PIM lets you jot down text for any purpose and retrieve it based on any of the words you typed in. PIMs vary widely, but all of them attempt to provide methods for managing information the way you use it on a daily basis.

PIM(Bộ quản lý thông tin cá nhân) Phần mềm tổ có chức năng tổ chức tên và đĩa chỉ cùng với các chú thích ngẫu nhiên dùng cho hoạt động truy tìm nhanh. Nó cung cấp sự kết hợp của các tính năng chẳng hạn như danh bạ điện thoại quay số tự động, lịch, bộ lập kế hoạch và bộ kiểm soát.
Một PIM giúp cho phép bạn có thể ghi nhanh văn bản cho bất kỳ mục đích nào và truy tìm nó dựa trên bất kỳ từ ngữ nào bạn nhập vào máy. Các PIM mặc đầu các bộ quản lý thông tin cá nhân hầu như khác nhau, nhưng tất cả chúng đều cố gắng để cung cấp các phương pháp cho việc quản lý thông tin theo cách bạn vận dụng nó trên cơ bản hàng ngày.


Published:

PAGE TOP ↑