*

PIP(Peripheral Interchange Program)

A CP/M utility program used to copy files.

PIP(Chương trình trao đổi ngoại vi) Một chương trình tiện ích CP/M sử dụng để sao chép các file.


Published:

PAGE TOP ↑