*

pitch

The number of printed characters per inch. With proportionally spaced characters, the pitch is variable and must be measured as an average. See dot pitch.

pitch Một người diễn dịch Số lượng các ký tự được in trên mỗi inch. Số lượng các ký tự canh khoảng cân xứng, pitch thay đổi và phải được đo như mức trung bình. Xem dot pitch.


Published:

PAGE TOP ↑