*

pixel graphics

Same as raster graphics.

Đồ họa ảnh điểm Tương tợ raster graphics.


Published:

PAGE TOP ↑