*

planar

A technique developed by Fairchild Instruments that creates transistor sublayers by forcing chemicals under pressure into exposed areas. Planar superseded the mesa process and was a major step toward creating the chip.

planar Một kỹ thuật được phát triển bởi các công cụ Fairchild có chức năng hình thành các lớp phụ transistor bằng cách tác động các hóa chất dưới sức ép vào các vùng được phơi sáng. Planar thay chỗ cho quá trình mesa và là một bước quan trọng hướng về việc tạo chip.


Published:

PAGE TOP ↑