*

plasma display

Also called gas discharge, a flatscreen technology that contains an inert ionized gas sandwitched between x and yaxis panels. A pixel is selected by charging one x and one ywire, causing the gas in that vicinity to glow. Plasma displays were initially monochrome, typically orange, but color displays are increasingly being used for large screens. Models 40 inches diagonal and greater have been developed. Color plasma technology is expected to be widely used.

Hiển thị plasma Còn được gọi là gas discharge, một kỹ thuật màn hình phẳng chứa một chất khí ion hóa trơ được dặt ở giữa các panel trục x và y. Một ảnh điểm được chọn bằng cách nạp điện vào một dây x và một dây y, quá trình này làm cho khí trong vùng lân cận phát sáng. Đầu tiên các hiển thị plasma lúc đầu đơn sắc, chủ yếu là màu cam; tuy nhiên các hiển thị màu đang được sử dụng tăng dần cho các màn hình lớn. Các mẫu đa giác 40 inch và lớn hơn đã được thực hiện. Kỹ thuật plasma màu hy vọng được sử dụng rộng rãi.


Published:

PAGE TOP ↑