*

PLB(Picture Level Benchmark)

A benchmark for measuring graphics performance on workstations. The Benchmark Interface Format (BIF) defines the PLB format, the Benchmark Timing Methodology (BTM) performs the test, and the Benchmark Reporting Format (BRF) generates results in GPC marks. Image quality is not rated.

PLB(Điểm tham chiếu mức độ hình ảnh) Một điểm tham chiếu dùng cho việc đo sự thực hiện đồ họa ở các trạm công việc. Format giao diện điểm tham chiếu (BIF) xác định format PLB, phương pháp tính thời gian điểm tham chiếu (BTM) thực hiện phép kiểm tra, đồng thời format báo cáo điểm tham chiếu (BRF) tạo nên các kết quả trong các đấu GPC. Chất lượng hình ảnh không được xem xét.


Published:

PAGE TOP ↑