*

PLCC(Plastic LCC)

A wide used type of leaded chip carrier. See LCC.

PLCC(Plastic LCC) Một loại vật tải chip có chì được sử dụng rộng rãi. Xem LCC.


Published:

PAGE TOP ↑