*

PLC(Programmable Logic Controller)

A computer used in process control applications. PLC microprocessors are typically RISC based and are designed for high speed, realtime and rugged industrial environments.

PLC(Bộ điều khiển logic chương trình) Một máy tính được sử dụng trong các ứng dụng điều khiển chương trình. Các bộ vi xử lý PLC nói chung dựa trên RISC và được thiết kế dành cho các môi trường công nghiệp thất thường, thời gian thực tế, tốc độ cao.


Published:

PAGE TOP ↑