*

PLD(Programmable Logic Device)

A logic chip that is programmed the the customer’s site. There are a wide variety of PLD techniques; however, most PLDs are compatible with the PAL method from Advanced Micro Devices. The PLD is not a storage chip like a PROM or EPROM, although fuse blowing techniques are used. It contains different configurations of AND, OR and NOR gates that are “blown” together. Contrast with gate array, which requires a manufacturing process to complete the programming.

PLD(Thiết bị logic chương trình) Một chip logic được lập trình tại vị trí khách hàng. Có nhiều kỹ thuật PLD khác nhau; Tuy nhiên, hầu hết các PLD đều tương thích với phương pháp PAL từ các thiết bị Micro cao cấp. PLD không phải là một chip lưu trữ giống như PROM hoặc EPROM, mặc dù các kỹ thuật nhiệt năng được sử dụng. Nó chứa đựng các cấu hình khác nhau của các cổng AND, OR và NOR mà được thổi cùng nhau. Tương phản với gate array, mà đòi hỏi một quá trình sản xuất để hoàn tất lập trình.


Published:

PAGE TOP ↑