*

PL/I(Programming Language 1)

A highlevel IBM programming language introduced in 1964 with the System/360 series. It was designed to combine features of and eventually supplant COBOL and FORTRAN, which never happened. A PL/I program is made up of procedures (modules) that can be compiled independently. There is always a main procedure and zero or more additional ones. Functions, which pass arguments back and forth, are also provided.

PL/I(Ngôn ngữ lập trình 1) Một ngôn ngữ lập trình IBM cấp cao được giới thiệu vào năm 1964 với chuỗi System/360. Nó được thiết kế để kết hợp các tính năng của COBOL và FORTRAN và đồng thời chiếm chỗ của COBOL và FORTRAN. Một chương trình PL / I được tạo thành bởi các thủ tục (các module) mà có thể được biên dịch độc lập. Luôn có một qui trình chính và zero hoặc nhiều qui trình bổ sung hơn. Các chức năng dành cho việc truyền các đối số về sau và trước cũng được cung cấp.


Published:

PAGE TOP ↑