*

PL/M(Programming Language for Microprocessors)

A dialect of PL/I developed by Intel as a highlevel language for its microprocessors. PL/M+ is an extended version of PL/M, developed by National Semiconductor for its microprocessors.

PL/M(Ngôn ngữ lập trình dành cho các bộ vi xử lý) Một phương ngữ của PL/I được phát triển bởi Intel với tư cách là ngôn ngữ cấp cao cho các bộ xử lý của nó. PL/I M+ là một phiên bản rộng của PL/M, được phát triển bởi National Semiconductor dành cho các bộ vi xử lý của nó.


Published:

PAGE TOP ↑