*

plot

To create an image by drawing a series of lines. In programming, a plot statement creates a single vector (line) or a complete circle or box that is made up of several vectors.

Biểu đồ Tạo nên các hình ảnh bằng cách vẽ một chuỗi các dòng. Trong lập trình, một hàm lệnh biểu đồ tạo nên một vector đơn (dòng) hoặc một vòng tròn hoàn chỉnh hay hợp mà được tạo bởi nhiều vector.


Published:

PAGE TOP ↑