*

PLP(Presentation Level Protocol)

A North American standard protocol for videotex.

PLP(Giao thức cấp biểu diễn) Một giao thức chuẩn Bắc Mỹ dùng cho việc truyền văn bản video.


Published:

PAGE TOP ↑