*

PMOS(Positive channel MOS)

Pronounced “P moss”. A type of microelectronic circuit in which the base material is positively charged. PMOS transistors were used in the first microprocessors and are still used in lowcost products (calculators, watches, etc.).

PMOS(MOS kênh dương) Được phát âm là “P moss”. Một loại mạch vi điện tử trong đó vật liệu cơ bản được nạp điện dương. Các transistor PMOS được sử dụng trong các bộ vi xử lý đầu tiên và vẫn còn được dùng trong CMOS. Chúng cũng được sử dụng trong các sản phẩm giá thành thấp (các máy tính, đồng hồ, vv).


Published:

PAGE TOP ↑