*

PMS(Pantone Matching System)

A color matching system that has a number assigned to over 500 different colors and shades. This standard for the printing industry has been built into many graphics and desktop publishing programs to ensure color accuracy.

PMS(Pantone Matching System) Một hệ thống đối xứng màu có một số được chỉ định với trên 500 màu và bóng khác nhau. Trong ngành công nghiệp in ấn tiêu chuẩn này đã được lắp đặt vào nhiều chương trình chế bản văn phòng và đồ họa để đảm bảo độ chính xác về màu sắc.


Published:

PAGE TOP ↑