*

PNG(Portable Network Graphics)

A raster graphics file format endorsed by the World Wide Web Consortium. It is expected to eventually replace the GIF format, because there are lingering legal problems with GIFs. CompuServe owns the format, and Unisys owns the compression method. In addition, GIF is a very basic graphics format that is limited to 256 colors (8bit color).

PNG(Portable Network Graphics) Một format tập tin đồ họa quét được công nhận bởi World Wide Web Consortium. Nó được hy vọng là cuối cùng sẽ thay thế cho format GIF, bởi vì có nhiều vấn đề hợp pháp còn dây dưa với GIF. CompuServe sở hữu format này và Unisys sở hữu phương pháp nén. Ngoài ra, GIF là một format đồ họa rất cơ bản bị giới hạn đến 256 màu sắc (màu 8 bit).


Published:

PAGE TOP ↑