*

point of sale

Capturing data at the time and place of sale. Point of sale systems use personal computers or specialized terminals that are combined with cash registers, optional scanners fro reading product tags, and/or magnetic stripe readers credit cards. Point of sale systems, systems may be online to a central computer for credit checking and inventory updating, or they may be standalone machines that store the daily transactions unitl they can be delivered or transmitted to the main computer for processing.

Thiết bị điểm bán Việc bắt giữ dữ liệu tại thời gian và địa điểm bán. Các hệ thống thiết bị điểm bán sử dụng các máy tính cá nhân hoặc các thiết bị đầu cuối được chuyên môn hóa mà được kết hớp với các thiết bị ghi kết toán, các máy quét quang học dùng cho việc đọc các đuôi sản phẩm và/hoặc các bộ đọc dải từ tính dùng cho việc đọc các thẻ tín dụng. Các hệ thống thiết bị điểm bán có thể trực tuyến đối với một máy tính trung tâm dùng cho việc kiểm tra tín dụng và cập nhật kiểm kê, hoặc chúng có thể là các máy tính độc lập có chức năng lưu trữ các toàn tác hàng ngày cho đến khi chúng có thể được phân phối hoặc được truyền đi đến máy chính cho mục đính xử lý.


Published:

PAGE TOP ↑