*

PointCast

An Internet news system from PointCast, Inc., Cupertino, CA. It is a free service that transmits selected news and stock quotes from the Internet to your computer. Supported by ad revenues, it displays the information as a screen saver. Users permanently connected to the Net can request downloads at regular intervals. Dialup users can download on demand.

PointCast Một hệ thống tin tức Internet từ PointCast, Inc., Cupertino, CA. Đó là một dịch vụ tự do có chức năng truyền tải tin tức và các công bố chứng khoán chọn lọc từ Internet đến máy tính của bạn. Được hỗ trợ bởi doanh thu quảng cáo, nó hiển thị thông tin với tư cách là một hệ thống bảo vệ màn hình. Người sử dụng nối kết vĩnh cửu với Net có thể cần các tải xuống tại các ngắt quãng thõng thường. Người sử dụng quay số có thể tải xuống dựa trên yêu cầu.


Published:

PAGE TOP ↑