*

pointer

(1)In database management, an address embedded within the data that specifies the location of data in another record or file.

(2)In programming, a variable that is used as a reference to the current item in a table (array) or to some other object, such as the current row or column on screen.

(3)An onscreen symbol used to identify menu selections or the current screen location. It is moved by a mouse or other pointing device.

Con trỏ
(1) Trong quản lý cơ sở dữ liệu, một địa chỉ được cài đặt trong dữ liệu có chức năng đặc tả vị trí của dữ liệu trong một mẩu tin hoặc file khác.

(2) Trong lập trình, một biến số được sử dụng như là một tham chiếu đối với mục hiện hành trong một bảng (mảng) hoặc đối với một đối tượng khác nào đó chẳng hạn như dòng hoặc cột hiện hành trên màn hình.

(3) Một biểu tượng trên màn hình được sử dụng để xác định lựa chọn trình đơn hoặc vị trí màn hình hiện tại. Nó được di chuyển bởi chuột hoặc thiết bị điểm khác.


Published:

PAGE TOP ↑