*

Poisson distribution

A statistical method developed by the 18th century French mathematician S.D. Poisson, which is used for predicting the probable distribution of a series of events. For example, when the average transaction volume in a communications system can be estimated, Poisson distribution is used to determine the probable minimum and maximum number of transactions that can occur within a given time period.

Phân phối Poisson Phương pháp thống kê được triển khai vào thế kỷ 18 bởi một nhà toàn học Phap tên S.D. Poisson; phương pháp này được dùng cho sự phân phối có thể của một chuỗi các sự kiện. Ví dụ, khi thể tích toàn tác trung bình trong một hệ thống truyền thông có thể được ước định, sự phân phối Poisson được sử dụng để xác định con số cực dại và cực tiểu có thể của các toàn tác mà xuất hiện trong một thời gian được cho.


Published:

PAGE TOP ↑