*

polarity

(1)The direction of charged particles, which may determine the binary status of a bit.

(2)In micrographics, the change in the light to dark relationship of an image when copies are made. Positive polarity is dark characters on a light background; negative polarity is light characters on a dark background.

Tính phân cực
(1) Chiều hướng của các phần tử được nạp điểm mà có thể xác định tình trạng nhị phân của một bit.

(2)Trong vi đô họa, sự thay đổi trong mối quan hệ từ nhat đến đậm của một hình ảnh khi các bản sao được thực hiện. Tính phân cực dương là các ký tự đậm trên nền nhạt; tính phân cực âm chính là các ký tự nhật.


Published:

PAGE TOP ↑