*

Polish notation

A method for expressing a sequence of calculations developed by the Polish logician Jan Lukasiewicz in 1929. For example, A(B+C) woule be expressed as * A + B C. In reverse Polish notation, it would be A B C + *.

Ký hiệu Polish Một phương pháp dùng cho việc diễn tả một chuỗi các phép tính được triển khai bởi nhà logíc học người Ba Lan Jan Lukasiewicz vào năm 1929. Ví dụ, A (B+C) sẽ được diễn tả như sau * A + B C. Trong ký hiệu Polish nghịch đảo, sẽ là A B C + *.


Published:

PAGE TOP ↑