*

polyhedron

A six or more sided object. A group of connected polygons.

Khối đa diện Một đối tượng có sáu hoặc nhiều hơn sáu mặt. Một nhóm các đa giác được liên kết nối nhau.


Published:

PAGE TOP ↑