*

POP1(Package for Online Programming)

The first of a family of programming languages introduced in England in the mid 1960s. It used reverse polish notation.

POP1(Khối ứng dụng dùng cho lập trình trực tuyến) Ngôn ngữ đầu tiên của một họ các ngôn ngữ lập trình được giới thiệu ở Anh vào giữa thập niên 60. Nó sử dụng ký hiệu đánh bóng nghịch đảo.


Published:

PAGE TOP ↑