*

populate

To plug in chips or components into a printed circuit board. A fully populated board is one that contains all the devices it can hold.

populate định cư Cắm các chíp hoặc các thành phần vào một panô mạch in. Một panô được định cư đầy đủ là một panô mà chứa tất cả các thiết bị mà nó có thể.


Published:

PAGE TOP ↑