*

port expander

A device that connects several lines to one port in the computer. A line is given access to the port either by a hardware switch or through software selection.

Bộ mở rộng cổng Một thiết bị liên kết nhiều dòng với một cổng trong máy tính. Một dòng được cho sự truy cập đối với cổng hoặc bởi một công tắc chuyển phần cứng hoặc qua sự chọn lựa phần mềm.


Published:

PAGE TOP ↑