*

port replicator

A device used to connect peripherals to a laptop. All the desktop devices are permanently plugged into the port replicator, which quickly connects to the laptop. It is like a docking station without expansion slots.

Bộ chép lại cổng Một thiết bị được sử dụng để liên kết các thiết bị ngoại vi với một máy tính xách tay. Tất cả các thiết bị máy tính để bàn được cắm vĩnh viễn vào bộ sao chép lại cổng mà nhanh chóng nối kết với máy tính xách tay. Nó cũng giống như một trạm lắp ghép mà không có các khe mở rộng.


Published:

PAGE TOP ↑