*

port switching hub

An intelligent network hub that attaches to multiple LAN segments. Via software, it allows the station ports to be connected to one of the segments. This is a type of virtual LAN, because one LAN segment can be located on different floors or geographic locations.

Trục quay chuyển dổi cổng Một trục quay mạng thông minh gắn vào nhiều đoạn LAN. Qua phần mềm, nó cho phép các cổng trạm được nối kết với một trong các đoạn. Đây là một loại LAN ảo bởi vì một đoạn LAN có thể được định vị trên các sàn khác nhau hoặc các vị trí đĩa lý khác nhau.


Published:

PAGE TOP ↑