*

port

(1)A pathway into and out of the computer. The serial and parallel ports on a personal computer are external sockets for plugging in communications lines, modems and printers. On a front end processor, serial ports connect to communications lines and modems.

(2)To convert software to run in a different computer environment.

Cổng
(1) Một đường dẫn vào ra của máy tính. Các cổng song song và nối tiếp trên một máy tính cá nhân là các định danh cổng ngoài dùng cho việc cắm vào các dòng truyền thông, các modem và máy in. Trên một bộ xử lý đầu cuối, các cổng nối tiếp liên kết với các dòng truyền thông và các modem.

(2) Chuyển đổi phần mềm để chạy trong một môi trường máy tính khác.


Published:

PAGE TOP ↑