*

portability

See portable.

Tính mang chuyển được Xem portable.


Published:

PAGE TOP ↑