*

portable computer

A personal computer that can be easily transported. Compared to desktop models, it has limited expansion slots and disk capacity.

Máy tính có thể mang chuyển được Một loại máy tính cá nhân có thể được chuyển tải dễ dàng. So với các mô hình máy tính để bàn, nó có dung lượng đĩa và các khe mở rộng bị giới hạn.


Published:

PAGE TOP ↑