*

portrait orientation

The default printing orientation for a page of text, with the longest measurement oriented vertically. See landscape orientation.

Định hướng kiểu chân dung Sự định hướng bản in mặc định đối với một trang văn bản, theo đó chiều cao của trang sẽ lớn hơn chiều rộng. Xem landscape orientation.


Published:

PAGE TOP ↑