*

portrait

An orientation in which the data is printed across the narrow side of the storm.

HÌnh tượng Một chiều hướng trong đó dữ dữ liệu được in ngang qua mặt hẹo


Published:

PAGE TOP ↑