*

POSIX(Portable Operating System Interface for UNIX)

An IEEE 1003.1 standard that defines the language interface between application programs and the UNIX operating system. Adherence to the standard ensures compatibility when programs are moved from one UNIX computer to another. POSIX is primarily composed of features from UNIX System V and BSD UNIX.

POSIX(Giao diện hệ điều hành có thể mang chuyển cho UNIX) Một chuẩn IEEE 1003,1 có chức năng xác định giao diện ngôn ngữ giữa các chương trình ứng dụng và hệ điều hành UNIX. Việc gắn với tiêu chuẩn bảo đảm khả năng khi các chương trình được di chuyển từ một máy tính UNIX này sang một máy tính UNIX khác. POSIX chủ yếu là sự kết hợp của các tính năng từ hệ thống UNIX System V và BSD Unix.


Published:

PAGE TOP ↑