*

POST

(1)(Power On Self Test) A series of builtin diagnostics that are performed when the computer is first started. Proprietary codes are generated (POST codes) that indicate test results. See diagnostics board.

(2)(post) To send a message to an Internet newsgroup. See USENET.

POST
(1) (Power On Self Test) Một chuỗi các chẩn đoán tự động được thực hiện khi máy tính lần đầu được khởi động. Các mã độc quyền được tạo ra (các mã POST) để chỉ định các kết quả kiểm tra. Xem diagnostics board.

(2) (post) gởi một thông điệp đến một nhóm tin Internet. Xem USENET.


Published:

PAGE TOP ↑