*

PostScript printer

A printer, generally a laser printer, that includes the processing circuitry needed to decode and interpret printing instructions phrased in PostScript, a page description language (PDI) widely used in desktop publishing.

Máy in PostScript Một máy in, nói chung là loại laser, trong đó có lắp mạch xử lý giải mã và biên dịch các lệnh in đã được viết thành câu theo PostScript, một ngôn ngữ mô tả trang (PDL) sử dụng phổ biến trong ấn loát văn phòng.


Published:

PAGE TOP ↑