*

PostScript

A page description language from Adobe that is used extensively on Macs and PCs as well as workstations, minis and mainframes. It is the de facto standard in commercial typesetting and printing houses. Most all accept and may even require PostScript fonts come in Type 1 and Type 3 formats. Type 1 fonts are widely used and are made by Adobe and other companies.

PostScript Một ngôn ngữ mô tả trang từ Adobe được sử dụng rộng rãi trên Mac và PC cũng như các trạm công việc và các máy tính chủ và máy tính con. Đây là tiêu chuẩn trên thực tế trong các nhà in ấn và đánh máy với mục đích thương mại. Đa số được chấp nhận và thậm chí đòi hỏi các tập tin PostScript như là đầu vào điện tử. Các font PostScript xuất hiện trong các format Loại 1 và Loại 3. Các font Loại 1 được thực hiện bởi Adobe và các công ty khác.


Published:

PAGE TOP ↑