*

power adapter

A transformer that converts AC power from a wall outlet into the DC power required by an electronic device.

Bộ điều hợp điện năng Một bộ biến đổi có chức năng chuyển đổi điện năng AC từ một lối thoát trên tường vào điện năng DC được cần bởi một thiết bị điện.


Published:

PAGE TOP ↑