*

power platform

Refers to a mature, highspeed computer system.

Bục điện năng Chỉ một hệ thống máy tính hoàn chỉnh tốc độ cao.


Published:

PAGE TOP ↑