*

PowerBuilder

A highlevel application development system for Windows client/server applications from Powersoft Corporation, Concord MA. It uses a programming language called PowerScript that is similar to BASIC. PowerBuilder supports SQL and several database, including DB2 and Oracle.

PowerBuilder Một hệ thống phát triển ứng dụng mức độ cao cho các ứng dụng Windows client/server từ Powersoft Corporation, Concord, MA. Nó sử dụng ngôn ngữ lập trình được gọi là PowerScript mà tương tợ BASIC. PowerBuilder hỗ trợ SQL và nhiều cơ sở dữ liệu, bao gồm DB2 và Oracle.


Published:

PAGE TOP ↑