*

PowerPoint

A desktop presentation program from Microsoft for the Macintosh and Windows. It was the first desktop presentation program for the Mac and provides the ability to create output for overheads, handouts, speaker notes and film recorders.

PowerPoint Một chương trình biểu diễn máy văn phòng từ Microsoft dành cho Macintosh và Windows. Nó là chương trình biểu diễn máy văn phòng đầu tiên cho Mac và cung cấp khả năng tạo nên đầu ra cho các tổng phí, các bảng thông báo, các bảng chú thích và các tư liệu phim.


Published:

PAGE TOP ↑