*

PowerShare

Software from Apple that resides in a Macintosh server and provides messaging store and forward, authentication of network users, encryption of messages and other workgroup/enterprise services.

PowerShare Phần mềm từ Apple cư trú trong một server Macintosh đồng thời cung cấp bộ nhớ thông báo và khả năng kiểm tra tính xác thực của người sử dụng mạng, sự giải mã các thông điệp và nhóm công việc/các dịch vụ xí nghiệp khác.


Published:

PAGE TOP ↑