*

PowerTalk

Messaging software from Apple that is included in the Macintosh System 7 Pro operating system. It provides a unified mail box that holds different types of communication including email, fax, voice mail and pager. It provides fro RSA digital signatures, which guarantees the authenticity of documents electrically signed by other users.

PowerTalk Phần mềm thông báo từ Apple được bao gồm trong hệ điều hành Macintosh System 7 Pro. Nó cung cấp một hộp thư đồng nhất chứa các loại giao tiếp khác nhau bao gồm email, fax, thư tiếng nói và máy nhắn tin. Nó hỗ trợ các chữ ký kỹ thuật số RSA mà bảo đảm tính xác thực của các tư liệu được ký bằng phương tiện điện tử bởi những người sử dụng khác.


Published:

PAGE TOP ↑