*

ppi

(1)(Pixels Per Inch) The measurement of the display or print elements.

(2)(Points Per Inch, Pulses Per Inch) The measurement of mouse movement.

ppi
(1) (Các ảnh điểm trên mỗi inch) Phép đo các yếu tố hiển thị hoặc các yếu tố in.

(2) (Các điểm trên trung mỗi in, các phát xung trên mỗi inch) Phép đo quá trình di chuyển chuột.


Published:

PAGE TOP ↑