*

PPP(Pointto-Point Protocol)

A data link protocol that provides dialup access over serial lines. It can run on any full duplex link from POTS to ISDN to highspeed lines (T1, T3, etc.). Developed by the Internet Engineering Task Force in 1991, it has become popular for Internet access as well as a method for carrying level protocols.

PPP(Giao thức point to point) Một giao thức cung cấp dữ liệu cung cấp sư truy cấp gọi trên các dòng nối tiếp.Nó có thể chạy trên bất kỳ một nối kết kép nào từ POST đến ISDN đên các dòng tốc độ cao (T1, T3, vv.). Được phát triển bởi Internet Engineering Task Force vào năm 1991, nó đã trở nên phổ biến đối với hoạt động truy cập Internet đồng thời trở thành làm một phương pháp dùng cho việc tải các giao thức mức độ cao hơn.


Published:

PAGE TOP ↑